בהגיע הבן ,הנכד לעול המצוות תזכו לראות ממנו ומכל יוצאי חלציו רוב תענוג נחת ואושר ויזכה חתן הבר מצווה לעלות במעלות התורה והמצוות. בהגיעך לעול תורה ומצוות תבורך בשפע ברכות, מזל טוב  ומשפע מצוות תפילין , יתמשך עלי להיות לי חיים ארוכים ושפע קודש ומחשבות קדושות , בלי  הרהור חטא ועוון כלל .כך היה רבי אליעזר אומר : גדולה היא מצוות תפילין ,שכך אמר הקב'ה : בני היו נותנים תפילין על ראשיכם ועל זרועותיכם, ואני מעלה עליכם כאילו הגיתם יומם ולילה |
חיפוש מוצריםחפש
הוספת באנר צדדי חדשהוספת באנר צדדי חדש
 ▼  הידורים

 

  74            

ע"ד הידורים            

        ואלה 30 ההידורים של הפרשיות       

א - הפרשיות נסרקו במחשב ע''י   

   תוכנה מיוחדת לבדיקת טעויות ולא נמצאו הערות .                                

ב-   3    הגהות על ידי מגיה מוסמח 

 הפרשיות נבדקות 3 פעמים

 בידי מגיהים מומחים לפני הכנסתם

 לתפילין וכפי שפסק הרב מרדכי אליהו 

ג- אותיות שעטנ"ז ג"ץ מתויגות          

אותיות בד"ק חי"ה מתויגות.

ד - אחרי תיוג בדיקת מחשב נוספת

לבדיקת התגים. 

ה- הכתיבה מעט גסה  כדי שלא יהיה

חשש שימחקו או ינתקו מקצת

האותיות .

 

ו- הפרשיות הסתומות והפתוחות

נעשו על פי שיטת הרמב"ם .  

ז- אין חשש שתגים נוגעים זה בזה  

ח- צורת אותיות ברורה ומדויקת ,

על פי שיטה אחת, ללא ערוב שיטות

 כגון כתב אר"י וכתב ב"י .  

ט- לא הופרדו דיבוקים לאחר גמר

 האות אלא רק לפני גמר הכתיבה.

י - הראש   של  אות למד כמו וי"ו.

יא  - מקפידים שראש למ"ד לא יכנס

לתוך חלל של רי"ש ושל דלת וכ"ף

סופית וכך כל קוץ ותג שלא יכנס

לחלל אות שמעליו.

יב - התיוג נעשה בדיו ולא ברפידוגרף .  

יג-  הקפדה שלא יהיו רווחים ברוחב

של ג' אותיות שלא במקום שצריך

להיות הפסק פרשה סתומה או פתוחה  

י''ד- הקפדה שרגל ראש הלמ"ד

 תהיה ארוכה דיה שתראה כוא"ו

 ולא כיו"ד  

ט"ו- קוץ הנהוג לעשות באות

יו"ד לשיטת רבינו תם נעשה

בצורה חדה וברורה  

ט"ז- הקפדה שתגי האותיות לא יתארכו

עד כדי שיהיו בחלל אותיות אחרות  

י''ח-  הקפדה שהקוץ שעל האות

יו"ד יהיה ניכר ולא רושם בעלמא  

י"ט- הקלף עליו כתובות הפרשיות

ללא שאלות ופקפוקים וללא סיסי דוכסוסטוס  

כ- צורת הנו"ן מדויקת ללא מגרעת בבסיסה

 מחשש גימ"ל  

כ"א- הסופר הכותב את הפרשיות נוהג לטבול

 בתחילת הכתיבה.

כ"ב- כל האותיות וכל התגים שיהיו כתובים 

בדיו שחורה. 

כ"ג- הכתב בסוף השורה לא צפוף ולא מרווח

ולא גולש מהסירטוט.

כ"ד- כותבים רק על עור שליל.[  הוא עשוי מעור העובר שהוצא מרחם אמו]      

כ"ה- צורת אותיות מהודרת מדוקדקת ונאה

במיוחד.

כ"ו - הפרדת דבוקים ע"י מחיקת חלק מהאות.

כ"ז - אות חי"ת כתובה בחטוטרת לא מלאה ותג.

כ"ח- התגים וכל התיקונים נעשים בדיו וקולמוס ולא 

על ידי רפידוגרף.   

כ"ט- כל הזכרות[שמות השם] נכתבות על פי תורת

 הסוד. .  

   ל -  הסופר הכותב את הפרשיות טובל

מדי יום לתוספת טהרה.

כתיבת פרשיות התפילין והמזוזות

ישנן 1594 אותיות בתפילין. כדי לכתוב תפילין חייב הסופר לשלוט באלפי הלכות, ולכתוב בריכוז ובמאמץ גדול מאוד. סוגי ההלכות כוללים בין השאר את צורת האותיות ודיני חסרות ויתרות. כמו כן הסופר צריך לוודא שהקלף אינו משוח ולעשות הגהה בסוף הכתיבה.
בקוץ קטן מאוד יכולה להיות תלויה כל כשרות התפילין או המזוזה, בין שיש קוץ במקום שאין צורך, ובין שחסר קוץ במקום הצריך. לדוגמה: האות יו"ד צריכה עוקץ קטן על גבה. אם חסר העוקץ, פסול! ולהפך - האות נו"ן, אם יש בה קוץ מיותר היא פסולה!
בכל אות ואות ישנם תלי תלים של הלכות, ובשינוי דק מאוד תלויה כשרות התפילין והמזוזות. על הסופר להכיר 4,374 הלכות הנוגעות לכל אות ואות - לכל אחת מ 27- אותיות הא"ב ( 22 + 5 סופיות) ישנן 162 הלכות. מי שאינו מומחה ובקי היטב בהלכותיהן אינו יכול להבחין בפרטים אלו, ועל כן יש לרכוש תפילין ומזוזות אך ורק מסופרי סת"ם מוסמכים, הנמצאים תחת השגחה צמודה של מורי הוראה ומגיהים מוסמכים .


  44     ההידורים של הבתים :

1- הבתים מיוצרים מעור אחד ללא הדבקת

 חתיכות.  

כולל המעברתא שגם היא מעור אחד.    

2- אין בבתים סדקים מהחללים

החוצה או בין חלל לחלל  .

3- החללים בבית של ראש רחבים

כדי הכנסת הפרשיות בריווח ולא בדוחק .  

4- החללים בבתי התפילין של ראש

 ושל יד עמוקים דים כדי להכיל

את כל גובה הפרשיות ואין מקצת

הפרשיה בחלל התיתורה .  

5- בבית של ראש קיפלי העור

המפרידים בין חלל לחלל שוות .

וללא קיפולים של עור הדופן

 פנימה כלפי גובה הבתים  

6- אין חורים בין שני חללים

 סמוכים .  

7- אין חורים כלל אפילו כלפי

מטה .

  8-  ייבוש של הבתים נעשה בפריסה

 על הרשתות

בחום רגיל ובמשך זמן רב.

 9- הקמטים של הביתים צמודים. בלי

 שתיהיה 

רווח כחגירת צפורן. 

10- השי"ן שבצידי בית של ראש

נעשתה על ידי משיכתה החוצה.

 ולא על ידי דפוס אלא רק כדי

ליפות (משום "חק תוכות")

 11-השי"ן ברגל אחת.   

12- יש גיד העובר בין בית לבית  

13- הגיד העובר בין בית לבית 

ומפריד בן פרשה לפרשה . 

14-הגיד עובר אף על גבי שפתי

 המחיצות

 בצורה גלויה .  

  15  - התפירה בחורים קטנים.

  16 - בכל תפירה הגידים נוגיעם

זה בזה.

   17- מרחקים שווים בן התפירות.

18- המחיצות פרודות לגמרי

ללא דבק ביניהם מעל גובה

התיתורא

    19- המחיצות בקווים ישרים עד

התפר.   

  

20-  המחיצות מופרדות

 זו מזו עד חלקן התחתון  

 

21-  תהליך עיבוד העור והבתים

 נעשה במומחיות יתרה  

22- בתפילין של ראש החריצים

המסמנים את הפרדת החללים זה

 מזה הם ממש כנגד בין החללים

 ומדויקים וישרים  

23- אין סדקים לא בתפילין של

יד ולא בתפילין של ראש ,אפילו

 סדקים  שאין רצף בהם מעבר אל

 עבר  

24- גידי התפירה הנמצאים באותו

 חור נוגעים זה בזה  

25- כל צלעות הקציצה שוות זו

לזו ברוחבן וגובהן ואלכסונן  

26- בתיתורא כל קווי ריבוע

התפירות שווים זה לזה  

27- האלכסונים מפינה לפינה

הן למעלה במקום מושב

הקציצה והן למטה בתחתית

  התיתורא שווים זה לזה .

  28 - החללים של המחיצות רחבים 

על מנת שהפרשיות יכנסו ברווח.

   29- החללים של המחיצות עמוקים .

על מנת שהפרשיות יהיו רק בחלק

של הקציצה.

30- אין סתימת סדקים בחומרי

 מילוי אלא כל הסדקים מלאים

בעור עצמו.

   31 - בדיקה מיוחדת לגלות סדקים

דקים בכל החלק החיצוני של הבתים

   32 - בדיקה מיוחדת לגלות סדקים

בדפנות הפינימיות,כדי לפסול בתים 

שיש סדק מפולש בדופן הפינימי.    

33- צבע הבתים איכותי ועמיד לאורך

 זמן

   34 - מדידת ריבוע בקציצה .

   35 - מדידת ריבוע בתפירות.

   36 - מדידת ריבוע בתיתורא.

37- אין חשש שהבתים נעשו מעור של

בכורות    

 38- ריבוע התפילין נעשה על ידי   כח גברא                                                    

 ללא 

  סיוע חשמלי 

 39- הבתים עשוים מעור של הצוור

 של השור .

    40 - סגירת הבתים קודם בתפירה

ואחר כך הדבקה ,מילוי ,שיוף וצבע.

   41 - צבע ידנית .ארבע שיכבות עבות

עוד שתי שכבות דלילות כדי לצבוע

את הגידים.

   42 - הדבק שמישתמשים הוא מעור

בהמה רתוח.

   43 - היו"ד של תפילין של היד

מהודקת היטב לבית .

44 - רצועות עליון עבודת יד מהודרות.

       חייגו אלינו עכשיו

052-835-00-24  \   02-970-99-40

החבילה תשולח בתוך שבוע ע''י שרות 

  גובינא        

    ( משלמים בדאר בעת קבלת החבילה)                    

                 צור קשר                                         

mailto:yosef@tfillin.co.il

 

 

        

יצור בתי התפילין המשובחים

ייצור התפילין צריך להיות "לשם קדושת תפילין", ולכן צריכות הפעולות כולן להיעשות בידי יהודים, שמכוונים בשעת עבודתם לעשות את הבתים לשם קדושת תפילין. במלאכת התפילין עוסקים רק בעלי מקצוע מומחים, משום שהעבודה היא עדינה ודורשת דיוק רב, כדי שהבתים יהיו רבועים לחלוטין.
למרות מומחיותם של בעלי המלאכה, כ 40%- של בתים נפסלים במהלך העבודה, בגלל היווצרות חורים, סדקים או בגלל בעיות אחרות. רק 10% מכלל הכמות מגיעים לרמת הידור גבוהה.
בגלל הקושי הרב לייצר תפילין כשרות ומהודרות, חשוב מאד לבדוק אותן בזמן שהתפילין עדיין בצבען הטבעי, ללא תוספת דבק או חומרים אחרים, מפני שלאחר שיוף הבתים וצביעתם, אי אפשר להבחין בכלום. הקונה התמים משלם כסף רב ולבסוף הוא מניח תפילין שמולאו בטיח ודבקים. לכן מומלץ לקנות תפילין אך ורק במקום המוסמך על ידי בתי-דין-צדק מפורסמים.

תהליך הייצור של בתי התפילין המשובחים

הבתים הנאים והמהודרים עשויים מעור של שור. קשה להאמין! לאחר שחיטת השור, פושטים מעליו את עור הצוואר, שהוא רך וגמיש, ומתחילים לעבד אותו בסיד, ולמתוח אותו. אמנם אפשר לעשות בתי תפילין גם מעור כבש, אך עור צוואר השור חזק יותר ועמיד למשך שנים ארוכות מבלי שייפגם. בתי התפילין המשובחים ביותר עשויים מפיסת עור אחת. כדי להגיע לצורתן הסופית של התפילין עובר העור שלבים רבים. בין שלב לשלב מרככים את העור, כדי שיהיה אפשר למתוח אותו וליצור ממנו את צורת הבית. הסיד סותם את נקבוביות העור ומייבשו כך שלעולם לא יירקב.
לאחר כל פעולה של מתיחה, הבלטת הבתים, ריבועם וכיוצא באלה פעולות, יש לייבש את התפילין באוויר (ללא תנורים או אמצעים אחרים) במשך תקופה של שבועות ולפעמים אף חודשים! לכן הכנת בתים מהודרים נמשכת כשנה.

שלבים בהכנת הבדים

על משטחי הייבוש הגדולים מניחים את חתיכות העור שכבר הבליטו בהן את המקום שבו יהיו מונחות פרשיות הקלף של התפילין. בשפה המקצועית, נקראות בליטות אלו בלשון אידיש 'בולקעלך'.
על העור מופעל לחץ של 25 טון! כדי ליצור צורות בעור מרככים אותו, לוחצים אותו במלחציים, ואחר כך מניחים אותו לייבוש.
מבט על עור התפילין לאחר העיצוב הראשוני:
הבית עוצב ורובע. יש להקציע, להחליק להשחיר ולתפור אותו. במחרטה מדויקת משייפים את פינות בתי התפילין, מנקים את החללים הפנימיים, עד שמקבלים מעין קופסה, ולה מכסה המחובר בצדה האחד. על דופן בית התפילין של ראש, מבליטים בעבודה ידנית מדויקת את צורת האות שי"ן.
אחר כך קודחים חורים בבסיס הבתים ובמכסה. דרך חורים אלו יעבור הגיד של הבהמה, שיסגור את התפילין לאחר הכנסת הפרשיות. בעזרת מלקחיים חורטים את השי"ן בבית. התבנית מוטבעת על השי"ן הגסה ונותנת לה עיצוב מושלם. בצד ימין של הבית, השי"ן היא רגילה, בעלת שלושה ראשים, בצד שמאל יש לשי"ן ארבעה ראשים. זהו המקום האחד והיחיד בו משתמשים בשי"ן בעלת ארבעה ראשים.
גם צביעת הבתים, דורשת מקצועיות רבה. חשוב לצבוע את התפילין כמה פעמים כדי שיתקבל צבע שחור מלא ואחיד. ואולם אסור שיהיו כמה שכבות צבע. מה עושים? צובעים פעם ראשונה, נותנים לעור לספוג את הצבע, ואז משייפים וצובעים שנית. כך צובעים ארבע פעמים, עד שמתקבלת התוצאה הרצויה.
[מתוך חוברת בהוצאת מפעל התפילין 'עטרת קדושה – תפילין בית א-ל'].
הלכות עשיית התפילין הן ברובן הלכות למשה מסיני. ואלה עיקריהן: הידור

כדי ליצור תפילין מהודרות, יש להקפיד על מספר רב של פרטים והלכות. יש מפעלים המצטיינים ביצירת תפילין מהודרות במיוחד. נביא כאן לדוגמה 49 הידורים בייצור תפילין, שמפעל מסוים קבע לו כתקן. ניתן לראות עד כמה יש להיזהר ולרכוש תפילין רק ממקור מוסמך ביותר:

 • מעור אחד כולל מעברתא, מבהמה גסה, צוואר השור (שהוא לא שומני).

 • לאחר משיכה ראשונה ייבוש טבעי ולא מזורז: פריסה על רשתות.

 • כל שטח התיתורא מלא בעור עצמו: הצמדה מלאה של עור בין הקמטים ללא רווח כחגירת ציפורן.

 • קווים ישרים על התפר במקום המדויק של הפרודות (רמ"א) (שניצל ידני).

 • חללים רחבים כדי שהפרשיות לא ייכנסו בדוחק.

 • חללים עמוקים (גובה 32 מ"מ), הפרשייה נמצאת אך ורק בקציצה (של"ה) בתפילין של יד.

 • ללא 'קניפל' בדפנות הפנימיים (שו"ע הרב).

 • הקפדה לבל יהיו שני חורים זה מול זה אפילו לבית ספרדי. ולא עוד אלא שבית שלם מפריד ולא רק דופן.

 • בבדיקת מעטפת חיצונית הקפדה שלא יהיה 'סדק', אפילו שאינו מפולש,

1. הן כתובות על קלף.
2. הן נכתבות בדיו.
3. הן נתפרות בגידים.
4. הן מרובעות.
5. יש להן תיתורא.
6. הן נכרכות בשיער.
7. רצועותיהן שחורות.
8. יש בהן מעברתא (=בית מעבר הרצועה)
9. יוצרים צורת "שי"ן" לתפילין של ראש.
10 . עושים קשר של תפילין ברצועות התפילין של ראש ושל יד.
11 . יש צורת "דל"ת" בקשר הרצועה של ראש.
12 . עושים צורת "יו"ד" בקשר הרצועה של יד.
13 . נער בן י"ג שנים חייב בהנחתן.
ללא קמט (רואה פני טבלא).

 • הקפדה שלא יהיה חור כלל בדפנות הפנימיות.

 • דפנות חלקות ללא רשת.

 • לא בשני (פיטונג).

 • שי"ן בהוצאה ידנית (חוק ירכות); רגל אחת (הכשר שי"ן).

 • השי"ן כולה נעשית בהוצאה ידנית (ולא הכשרת שי"ן).

 • גיד מפריד בין בית לבית.

 • גיד מפריד בין פרשה לפרשה.

 • פרדות מלמעלה עד התפר (הגר"א).

 • חורים קטנים בתפירות ( 1.4 מ"מ).

 • גיד נוגע בגיד בתפירות (פנימי).

 • מרחק שווה בין החורים (משולשים).

 • ריבוע מרבי בקציצה (דיגיטלי) בתיתורא ובתפירות (חריצים).

 • החיתוך בקו התיתורא נעשה עד סיום חצי הקשת בלבד!

 • סגירת התיתורא נעשית בתפירות בלבד, ורק לאחר מכן הדבקה לשם יופי.

צביעה מעולה.

 • קשר היו"ד מהודק היטב וצמוד לבית.

 • דבק בין הקמטים מעור שור (מין במינו) (וכן גם פיטונג).

 • ללא חשש בכורות.

 • כל פרשיה עוברת שלוש הגהות (קול יעקב).

 • ההגהות בידי סופר בקי והגון בעל הסמכה.

 • אפשרות לראות הכנסת פרשיות.

 • כתיבה גסה מעט, שאינה נמחקת.

 • דקדוק בפרשייה פתוחה וסתומה לפי שיטת הט"ז או הרמב"ם לפי הפרמ"ג.

 • ללא שיעור פרשה באמצע השיטות (ג' אותיות לר"ת).

 • אין עירוב בין הכתבים ב"י, אר"י, וכו'.

 • הקפדה שראש למ"ד יהיה וי"ו ולא יו"ד.

 • קוץ דר"ת קוץ ממש.

 • הקפדה שלא ייכנסו ראשי אותיות אחרות בחלל דלי"ת, רי"ש, וכדו'.

 • תיוג שעטנ"ז ג"ץ בשלמות ובד"ק חי"ה.

 • שימת לב שלא ידובקו התגין זה בזה או יופרדו ממקומם בזמן ההגהה והכנסת הפרשיות.

 • הקפדה על נגיעת כל התגין באותיות.

 • דיו שחורה ולא דהויה בין באותיות ובין בתגין.

 • הקפדת שחרות על קוץ עליון דיו"ד. (הרבה פוסקים המכשירים בתגין, פוסלים בקוץ עליון).

 • בדיקת סיבי דוכסוסטוס בעור שליל.

 • הקפדה על יציאת הכתב מהשרות (כקובה).

 • בלא גריעה בנו"ן.

 • בלא הפרדת דיבוקים, אפילו בלא שינוי צורה אלא על ידי חלק האות.

 • באות חי"ת גם חטוטרת וגם מקל ובלא מילוי חטוטרת (חי"ת דרש"י).

 • הקפדה לבל יוכנס עקב לוי"ו של הבית, אפילו אם כתב הסופר מלמטה למעלה.

 • בלא תיקון כלל בעט ברזל (רפידוגרף).

   מבצעים לוהטים
החלפת רצועות עלי...
רק 240.00 ₪
החלפת רצועות עליון לתפילין
הרב חיזקיהו עמרמ...
רק 4,785.00 ₪
הרב חיזקיהו עמרמי
הרב נחמן גולדברג...
רק 5,890.00 ₪
הרב נחמן גולדברגר
טלית לבנה עם פס ...
רק 110.00 ₪
טלית לבנה עם פס כסף
כתב אשכנזי נוסח ...
רק 4,500.00 ₪
כתב אשכנזי נוסח אר י ז ל
כתב אשכנזי נוסח ...
רק 4,500.00 ₪
כתב אשכנזי נוסח בית יוסף הסופר יוסף קובוס
מגילה גודל 24 ס&...
רק 3,100.00 ₪
מגילה גודל 24 ס''מ
מגילה המלך .גודל...
רק 3,320.00 ₪
מגילה המלך .גודל 29.8 ס''מ
מגילת אסתר 30 סמ...
רק 3,780.00 ₪
מגילת אסתר 30 סמ'
מוצר חדש
רק .00 ₪
מוצר חדש
מזוזה נוסח אשכנז...
רק 250.00 ₪
מזוזה נוסח אשכנזי גודל 12*12 ס''מ
מזוזה נוסח אשכנז...
רק 220.00 ₪
מזוזה נוסח אשכנזי גודל 10*10 ס''מ
מזוזה נוסח ספרדי...
רק 260.00 ₪
מזוזה נוסח ספרדי 15 *15 ס''מ
מזוזה נוסח ספרדי...
רק 210.00 ₪
מזוזה נוסח ספרדי גודל 10*10 ס''מ
מזוזה נוסח ספרדי...
רק 220.00 ₪
מזוזה נוסח ספרדי גודל 12*12
מזוזה נוסח ספרדי...
רק 225.00 ₪
מזוזה נוסח ספרדי גודל 12*12 ס''מ
ספר תורה 55.50 ...
רק 96,000.00 ₪
ספר תורה 55.50 ס"מ
ספר תורה אשכנזי ...
רק 110,500.00 ₪
ספר תורה אשכנזי 49.50ס מ
   חדשות האתר
בשורה גדולה למשפחות
תפילין מעור מהמה גסה
היום בהשג יד
עם ערכה לבר מצווה
 
באמת במחיר סביר
 
 
מחזירים עטרה
ליושנה
להניח שני זוגות
תפילין רש"י ור"ת
כמו שהניחו הראשונים
 
 
היום הורדנו מחיר
ערכה שלמה
לבר מצווה
 
 
 
 
 
 
 
 
רשימת תפוצה
שם
דוא"ל
תפילין המקדש
מודעות
קשר תפילין
מצגות
הלכות תפילין מזוזות ספרי תורה
דברים מענינים
סרטים
תפילין כתב ספרדי גסות
תפילין כתב אשכנזי גסות
תפילין נוסח אר י עם כוונות
תפילין זעירות
תפילין רש י עם ר ת ביחד
פיטום הקטורת
 
תפילין המקדש
    
                                                                                           
מסחר אלקטרוני
מסחר אלקטרוני | אחסון אתרים